Algemene voorwaarden

Algemene verkoopsvoorwaarden webshop BRA
Ondernemingsgegevens

BRA
Steenpoort 15
8500 Kortrijk
[email protected]
056 42 07 22
BE 0598.881.166

Rekeningnr: BE45 0018 6597 8589

ARTIKEL 1: ALGEMENE BEPALING
De e-commerce website van BRA, een eenmanszaak met maatschappelijke zetel te Steenpoort 15, 8500 Kortrijk, BTW BE0598881166, hierna genoemd Bra haar klanten de mogelijkheid om de producten uit haar webwinkel online aan te kopen.
Onderhavige Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elke bestelling die geplaatst wordt door een bezoeker van deze e-commerce website (“Klant”). Bij het plaatsen van een bestelling via de webwinkel van www.lingeriebra.be moet de Klant deze Voorwaarden uitdrukkelijk aanvaarden, waarmee hij instemt met de toepasselijkheid van deze Voorwaarden, met uitsluiting van alle andere voorwaarden. Bijkomende voorwaarden van de Klant worden uitgesloten, behoudens wanneer deze voorafgaandelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk door Bra aanvaard zijn.

ARTIKEL 2: PRIJS

Alle vermelde prijzen zijn uitgedrukt in EURO, steeds inclusief BTW en alle andere verplicht door de Klant te dragen taksen of belastingen. De verzendingskosten worden apart vermeld.
Aanbiedingen zijn geldig zolang de voorraad strekt.
Bra houdt zicht strikt aan de wettelijke bepalingen inzake solden en kortringen. Het kan dus zijn dat jouw bestelde producten, na jouw bestelling, tegen een goedkoper prijs aangeboden worden. Gelieve daar rekening mee te houden.
Spaarpunten opgespaard in de winkel gelden niet op de webshop. Reservaties worden maar 14 dagen aan de kant gehouden.
De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto’s zijn decoratief bedoeld en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.

ARTIKEL 3: AANBOD

Ondanks het feit dat de online catalogus en de e-commerce website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat, of niet up-to-date is. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden Bra niet. Bra is wat de juistheid en volledigheid van de aangeboden informatie slechts gehouden tot een middel  en verbintenis. Bra is in geen geval aansprakelijk ingeval van manifeste materiële fouten, zet- of drukfouten.
Wanneer de Klant specifieke vragen heeft over bv. maten, kleur, beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, verzoeken wij de Klant om vooraf contact op te nemen met onze klantendienst.
Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door Bra. Bra kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een product. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
Bij ieder product wordt de beschikbaarheid aangegeven. Bra doet er alles aan om deze gegevens correct mee te delen, toch kan het voorvallen dat er een onmogelijkheid tot leveren voorvalt. Dit kan door onopzettelijke foutieve stockgegevens of producten die niet meer leverbaar zijn door de leveranciers. In deze gevallen zal Bra je zo snel mogelijk verwittigen.

Bra behoudt zicht het recht op een bestelling te weigeren of aan extra voorwaarden te onwerpen zoals bv. bij grote orders, bestellingen door minderjarigen, onvolledige bestelprocedures of problemen bij vorige orders.

ARTRIKEL 4: ONLINE BETALING 

Betalingen van producten gekocht bij Bra geschiedt uitsluitend vooraf.
De verkoper blijft eigenaar van alle goederen tot op het ogenblik van volledige betalingen.

Plaats uw bestelling
U komt overeen met de algemene voorwaarden
U kan uw bestelling betalen via overschrijving of online bankcontact.
Na het bedrag is overgeschreven op onze rekening word deze klaargemaakt en verzonden via B-post.
De Klant heeft de keuze tussen de volgende betaalwijzen
via kredietkaart
via bankkaart
via overschrijving op rekeningnummer BE45 0018 6597 8589

Bra is gerechtigd een bestelling te weigeren ingevolge een ernstige tekortkoming van de Klant met betrekking tot bestellingen waarbij de Klant betrokken is.

ARTIKEL 5: LEVERING EN UITVOERING VAN DE OVEREENKOMST

De door Bra opgegeven levertijden gelden weliswaar bij benadering en zijn ook geen fatale termijnen. Indien een product, dat tijdelijk niet op voorraad is door jou wordt besteld, nemen wij per mail of telefonisch contact met jou op, om aan te geven wanneer het terug beschikbaar is.

Wij zijn niet verantwoordelijk voor het verlies of voor de materiële en/of andere schade, van welke aard ook, die de klant of een derde zou lijden naar aanleiding van o.a. transport, de levering, het depot van de geleverde producten enz.

Levering geschiedt per postpakket, tenzij voorafgaand aan de overeenkomst anders is overeengekomen.

Uw bestelling word geleverd na betaling op onze rekening en wordt verzonden via B-post aan een leveringskost van €5,95 incl btw.

Artikelen besteld via deze webwinkel worden geleverd in België en Nederland.

De levering gebeurt door Bpost tussen de 2-5 werkdagen.

 

ARTIKEL 6: EIGENDOMSVOORBEHOUD

De geleverde artikelen blijven tot op het moment van gehele betaling door de Klant, de exclusieve eigendom van Bra.

De Klant verbindt er zich toe zo nodig derden op het eigendomsvoorbehoud van Bra te wijzen, bv. aan eenieder die op de nog niet geheel betaalde artikelen beslag zou komen leggen.

 

ARTIKEL 7: HERROEPINGSRECHT

 

De bepalingen van dit artikel gelden enkel voor Klanten die in hun hoedanigheid van consument artikelen online aankopen bij Bra.

 

Indien het herroepingsrecht van toepassing is:

 

De Klant heeft het recht om binnen een termijn van 14 kalenderdagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen.

 

De herroepingstermijn verstrijkt 14 kalenderdagen na de dag

 

in geval van dienstenovereenkomsten of van digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd : “van de sluiting van de overeenkomst”

 

 

voor verkoopovereenkomsten (met inbegrip van overeenkomsten die zowel goederen als diensten betreffen) : “waarop de Klant of een door de Klant aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt.”;

 

voor overeenkomsten waarbij de Klant in dezelfde bestelling meerdere goederen heeft besteld die afzonderlijk worden geleverd : “waarop de Klant of een door de Klant aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het laatste goed fysiek in bezit krijgt.”;

 

voor overeenkomsten betreffende de levering van een goed bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen : “waarop de Klant of een door de Klant aangewezen derde, die niet de vervoerder is, de laatste zending of het laatste onderdeel fysiek in bezit krijgt.”;

 

voor overeenkomsten betreffende regelmatige levering van goederen gedurende een bepaalde periode : “waarop de Klant of een door de Klant aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het eerste goed fysiek in bezit krijgt.”.

 

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de Klant Bra, Steenpoort 15 8500 Kortrijk, [email protected],  via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post of e-mail) op de hoogte stellen van zijn beslissing de overeenkomst te herroepen. De Klant kan hiervoor gebruikmaken van het bijgevoegde modelformulier voor herroeping, maar is hiertoe niet verplicht.

 

Om de herroepingstermijn na te leven moet de Klant zijn mededeling betreffende zijn uitoefening van het herroepingsrecht verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

 

De Klant moet de goederen uiterlijk binnen 14 kalenderdagen na beslissing om de overeenkomst te herroepen aan Bra heeft meegedeeld, terugzenden of overhandigen aan Bra Steenpoort 15 8500 Kortrijk. De Klant is op tijd als hij de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 kalenderdagen is verstreken.

 

De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor rekening van de Klant.

Ongefrankeerde of onvoldoende gefrankeerde zendingen worden steeds geweigerd of teruggestuurd naar afzender.

 

Indien het teruggestuurde product op een of andere manier in waarde verminderd is, behoudt Bra zich het recht voor om de Klant aansprakelijk te stellen en schadevergoeding te eisen voor elke waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen door de Klant dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.

 

Enkel artikelen die zich in de originele verpakking bevinden, samen met alle toebehoren, gebruiksaanwijzingen en factuur of aankoopbewijs kunnen worden teruggenomen.

Vanuit het oogpunt van hygiëne zijn aanvullende retourvoorwaarden van toepassing. In algemene zin word je verzocht om de broekjes te passen over de eigen slip. In het geval dat na retourzending wordt geconstateerd dat dit niet gebeurd is, of dat de artikelen gewassen of gedragen werden, behouden wij ons nadrukkelijk het recht voor om de artikelen te weigeren. In dat geval wordt het aankoopbedrag niet teruggestort en ontvang je van ons bericht per mail.

 

Indien de Klant de overeenkomst herroept, zal Bra alle tot op dat moment van de Klant ontvangen betalingen, exclusief de standaard leveringskosten, aan de Klant terugbetalen  of ruilen van goederen binnen maximum 14 kalenderdagen na ontvangst van de goederen. De keuze tot terugbetaling of het plaatsen van een nieuwe bestelling (met een omruilcode) ontvangen we per mail.

Als blijkt dat de goederen niet conform zijn aan de voorwaarden wordt het aankoopbedrag niet terugbetaald. Het product blijft in dat geval jouw eigendom. Op jouw verzoek kan het product ook opnieuw naar je worden verstuurd, mits het betalen van de bijhorende verzendkosten.

Goederen verkocht met korting worden steeds ingeruild tegen een tegoedcode/omruilcode.

Goederen moeten worden teruggestuurd naar het adres Steenpoort 15, 8500 Kortrijk.

 

Eventuele extra kosten ten gevolge van de keuze van de Klant voor een andere wijze van levering dan de door Bra geboden goedkoopste standaard levering worden niet terugbetaald.

 

Bra betaalt de Klant terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee de Klant de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij de Klant uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen de Klant voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht.

 

 

ARTIKEL 8: GARANTIE

 

Krachtens de wet van 21 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen heeft de consument wettelijke rechten. Deze wettelijke garantie geldt vanaf de datum van levering aan de eerste eigenaar. Elke commerciële garantie laat deze rechten onverminderd.

 


Om een beroep te doen op de garantie, moet de Klant een aankoopbewijs kunnen voorleggen. Klanten wordt aangeraden om de oorspronkelijke verpakking van de goederen te bewaren.


Voor artikelen die online werden aangekocht en bij de Klant thuis zijn afgeleverd, dient de Klant contact op te nemen met de klantendienst en het artikel op zijn kosten terug te bezorgen aan Bra.


Bij vaststelling van een gebrek moet de Klant Bra zo snel mogelijk inlichten. In ieder geval dient elk gebrek binnen een termijn van 2 maanden na vaststelling ervan door de Klant te worden gemeld. Nadien vervalt elk recht op herstelling of vervanging.

 

De (commerciële en/of wettelijke) garantie is nooit van toepassing op defecten die ontstaan ten gevolge van ongelukken, verwaarlozing, valpartijen, gebruik van het artikel in strijd met doel waarvoor het ontworpen werd, het niet naleven van de gebruiksinstructies of handleiding, aanpassingen of wijzigingen aan het artikel, hardhandig gebruik, slecht onderhoud, of elk ander abnormaal of incorrect gebruik.


Defecten die zich manifesteren na een periode van 6 maanden volgend op datum van aankoop, desgevallend levering, worden geacht geen verborgen gebreken te zijn, behoudens tegenbewijs door de Klant.

 

ARTIKEL 9: KLANTENDIENST


De klantendienst van Bra is bereikbaar op het telefoonnummer +32 056 42 07 22, via e-mail op [email protected] of per post op het volgende adres Steenpoort 15, 8500 Kortrijk. Eventuele klachten kunnen hieraan gericht worden.

 

ARTIKEL 10: SANCTIES VOOR NIET - BETALING


Onverminderd de uitoefening van andere rechten waarover Bra beschikt, is de Klant ingeval van niet- of laattijdige betaling vanaf de datum van de wanprestatie van rechtswege en zonder aanmaning een intrest van 10% per jaar verschuldigd op het niet-betaalde bedrag. Bovendien is de Klant van rechtswege en zonder aanmaning een forfaitaire schadeloosstelling verschuldigd van 10% op het betrokken bedrag, met een minimum van € 25,00 per factuur.


Onverminderd het voorgaande behoudt Bra zich het recht voor de niet (volledig) betaalde artikelen terug te nemen.

 

ARTIKEL 11: PRIVACY

 

De verantwoordelijke voor de verwerking, Bra respecteert de Belgische wet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van het privéleven in de verwerking van de persoonlijke gegevens.

 

De door u meegedeelde persoonsgegevens zullen enkel gebruikt worden voor volgende doeleinden: deze gegevens zullen gebruikt worden bij het verwerken van de bestelling, versturen van nieuwsbrieven, reclamedoeleinden en marketingdoeleinden

U beschikt over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van uw persoonsgegevens. Mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) kunt u via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan Bra, Steenpoort 15, 8500 Kortrijk of [email protected],gratis de schriftelijke mededeling bekomen van uw persoonsgegevens. Indien nodig kunt u ook vragen de gegevens te corrigeren die onjuist, niet volledig of niet pertinent zouden zijn.

 

In geval van gebruik van gegevens voor direct marketing: U kan zich kosteloos verzetten tegen het gebruik van uw gegevens voor direct marketing. Hiertoe kan U zich steeds richten tot Bra.

 

Wij behandelen uw gegevens als vertrouwelijke informatie en zullen die niet doorgeven, verhuren of verkopen aan derden.

De klant is zelf verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van zijn logingegevens en het gebruik van zijn paswoord. Uw paswoord wordt gecodeerd opgeslagen, Bra heeft dus geen toegang tot uw paswoord.

Bra houdt online (anonieme) bezoekersstatistieken bij om te kunnen bekijken welke pagina’s van de internetsite in welke mate bezocht worden.

 

Indien u vragen heeft over deze privacy statement, kunt u ons contacteren op 056 42 07 22.

 

ARTIKEL 12: GEBRUIK VAN COOKIES

 

Tijdens een bezoek aan de site kunnen 'cookies' op de harde schijf van uw computer geplaatst worden. Een cookie is een tekstbestand dat door de server van een website in de browser van uw computer of op uw mobiel apparaat geplaatst wordt wanneer u een website raadpleegt. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, een cookie kan slechts een machine identificeren.

 

U kan uw internetbrowser zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat de cookies nadien van uw harde schijf worden verwijderd.  Dit kan u doen via de instellingen van uw browser (via de help-functie). Hou er hierbij wel rekening mee dat bepaalde grafische elementen niet correct kunnen verschijnen, of dat u bepaalde applicaties niet zal kunnen gebruiken.

 

Door gebruik te maken van onze website, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies.

 

ARTIKEL 13:  AANTASTING GELDIGHEID - NIET - VERZAKING


Indien een bepaling van deze Voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten.

Het nalaten op gelijk welk moment door [...] om één van de in deze Voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal nooit gezien worden als een verzaking aan zulke bepaling en zal nooit de geldigheid van deze rechten aantasten.

 

ARTIKEL 14: WIJZIGING VOORWAARDEN


Deze Voorwaarden worden aangevuld door andere voorwaarden waar expliciet naar verwezen wordt, en de algemene verkoopsvoorwaarden van Bra. Ingeval van tegenstrijdigheid, primeren onderhavige Voorwaarden.


ARTIKEL 15: BEWIJS


De Klant aanvaardt dat elektronische communicaties en back-ups als bewijsvoering kunnen dienen.

Bra heeft het Reglement van het UNIZO e-commerce label onderschreven. Een kopie van dit Reglement en de toegang tot de klachtenprocedure van UNIZO is beschikbaar via http://www.unizo.be/ecommercelabel/.

 

ARTIKEL 16:TOEPASSELIJK RECHT - GESCHILLEN


Het Belgisch recht is van toepassing, met uitzondering van de bepalingen van internationaal privaatrecht inzake toepasselijk recht.

 

De rechtbanken van de woonplaats van de Consument zijn bevoegd bij gerechtelijke geschillen. De Consument kan zich ook wenden tot het ODR-platform (http://ec.europa.eu/consumers/odr/)

 

ARTIKEL 17: EIGENDOMSRECHTEN

De inhoud van deze site, met begrip van de merken, logo’s, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan Bra of rechthoudende derden. Deze website www.lingeriebra.be is eigendom van Bra Kortrijk.

Bijlage 1: Modelformulier voor herroeping

 

Beste Klant, dit formulier moet u alleen invullen en terugzenden als u de overeenkomst wilt herroepen.

 

Aan Bra Steenpoort 15, 8500 Kortrijk. [email protected]

 

Ik/Wij (*) deel/delen (*) u hierbij mede dat ik/wij (*) onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende goederen/levering van de volgende dienst (*) herroep/herroepen (*):

 

Besteld op (*)/Ontvangen op (*):

 

Naam/Namen consument(en) :

Adres consument(en) :

 

Handtekening van consument(en)

Datum :

(*) Doorhalen wat niet van toepassing is.